ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @pompomcoffee: เพิ่งอ่านข่าวที่ประยุทธ์โทษผู้ว่าจ.สมุทรสาครว่าปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา โคตรสงสารผู้ว่าเลยอ่ะ ทั้งที่สมุทรสาครก็ไม่ไ…