ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @BoBoBuam: ถ้าชีวิตนี้มีแต่ความจงรักภักดี แต่ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ มึงก็ไปเป็นข้าราชบริพารส่วนพระองค์ ไม่ใช่มาเป็นนายกรัฐมนตรี…