ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @benwonx: คนที่บอกว่าความเหลื่อมล้ำไม่มีจริง 1.คนบนยอดพีระมิดที่ได้ประโยขน์จากความเหลื่อมล้ำ 2.คนที่ทำตัวเป็นทาสแสนดีในระบบที่ตัวเองเสี…