ihbnroll

Pending Delete
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About ihbnroll

Single Status Update

See all updates by ihbnroll

  1. RT @allthatxweedx: เอาจิงวงการคราฟต์เบียร์ไทยมันไปไกลมากแล้วนะ แต่ยังต้องใช้วิธีไปผลิตตปท.แล้วส่งกลับมาขายไทย ทั้งเรื่องสูตร รสชาติ ดีไซน์…